Development aid as a tool of the EU's migration policy Pomoc rozwojowa jako narzędzie polityki migracyjnej UE En-us Pl-pl

Metadatas

Date

November 18, 2020

type
Language
Identifier

Keywords

migration development aid European Union crisis borders migracja pomoc rozwojowa Unia Europejska kryzys granice

Cite this document

Jolanta Szymańska et al., « Development aid as a tool of the EU's migration policy », Public Policy Studies (Studia z Polityki Publicznej), ID : 10.33119/KSzPP/2020.4.4


Metrics


Share / Export

Abstract En-us Pl-pl

Since the refugee crisis of 2015, the European Union's institutions and EU Member States' governments have strengthened policies to manage better migration flows and protect the EU's external borders. In the external dimension, the Union implemented a wide variety of economic, political, and deterrence measures to regain control over migratory flows. Although development cooperation was declared one of the important tools for addressing root causes of migration, the externalization of migration management to neighboring transit countries became the main pillar of the anti-crisis strategy. Although this policy enabled to reduce essentially the number of irregular arrivals in Europe, it cannot be considered as a long-term solution. To be better prepared for migration challenges of the future, the EU should rethink its development cooperation with the origin and transit countries and include both forced and economic migrants in its comprehensive response. Aid can be a useful tool for the EU if it is used to manage rather than to stop migration.

Od czasu kryzysu uchodźczego z 2015 r. instytucje UE i rządy państw członkowskich wzmocniły działania na rzecz lepszego zarządzania migracją oraz ochrony zewnętrznych granic UE. W wymiarze zewnętrznym Unia zastosowała wiele różnych środków gospodarczych i politycznych, a także rozwiązań o charakterze odstraszającym, aby odzyskać kontrolę nad przepływami migracyjnymi. Chociaż współpraca na rzecz rozwoju została uznana za jedno z ważnych narzędzi eliminowania pierwotnych przyczyn migracji, to eksternalizacja zarządzania migracją do krajów tranzytowych stała się głównym filarem strategii antykryzysowej. Choć polityka ta pozwoliła zasadniczo zmniejszyć liczbę nielegalnych przekroczeń europejskiej granicy, nie można jej traktować jako rozwiązania długoterminowego. Aby lepiej się przygotować na wyzwania migracyjne w przyszłości, UE powinna przemyśleć współpracę na rzecz rozwoju z krajami pochodzenia i tranzytu oraz włączyć do swojej strategii zarówno działania wobec migrantów przymusowych, jak i ekonomicznych. Pomoc rozwojowa może być przydatnym narzędziem dla UE, jeżeli będzie wykorzystywana raczej do zarządzania niż do blokowania migracji.

From the same authors

Similar documents