Socijalizacijski aspekti vrtića humanističke i Agazzi programske koncepcije Socialization in kindergartens of the humanistic and Agazzi program orientation Hr En

Metadatas

Author
Date

2017

Discipline
type
Language
Identifiers
  • handle:  10670/1.182lr8
  • Kulko, Ivana. (2017). Socialization in kindergartens of the humanistic and Agazzi program orientation. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kuterovac Jagodić, Gordana].
Organization

University of Zagreb


Keywords

Razvojna psihologija


Cite this document

Ivana Kulko, « Socialization in kindergartens of the humanistic and Agazzi program orientation », Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository, ID : 10670/1.182lr8


Metrics


Share / Export

Abstract Hr En

Cilj istraživanja bio je usporediti socijalno ponašanje djece, roditeljske odgojne vrijednosti te socijalizacijske ciljeve odgojitelja u vrtićima Agazzi i humanističke programske koncepcije. U istraživanju je sudjelovalo 106 roditelja i 18 odgojiteljica. Skalom PROS/AG roditelji i odgojiteljice procjenjivali su socijalno ponašanje 106 djece od 3 do 7 godina. Korišten je i Upitnik roditeljskih odgojnih vrijednosti (ROV) te Upitnik profesionalnih socijalizacijskih ciljeva, preferiranih metoda poučavanja i motiviranja. Roditelji procjenjuju stariju djecu prosocijalnijom od mlađe djece, ali nisu nađene značajne razlike s obzirom na spol djece i vrtić koji pohađaju. Odgojitelji također stariju djecu procjenjuju prosocijalnijom, a djecu iz vrtića Agazzi koncepcije prosocijalnijom od one iz vrtića humanističke koncepcije, dok nije bilo razlike s obzirom na spol djece. Roditelji dječake procjenjuju agresivnijima od djevojčica te mlađu djecu agresivnijom od starije, dok nije bilo razlike s obzirom na vrtić. Odgojitelji također procjenjuju dječake agresivnijima, a djecu u vrtiću humanističke koncepcije agresivnijom u odnosu na onu u Agazzi vrtiću, dok s obzirom na dob djece nije bilo razlike. S obzirom na roditeljske odgojne vrijednosti, roditeljima iz oba vrtića najvažnije su tradicionalne vrijednosti i konformizam, zatim obrazovanje, neovisnost i sreća, a najmanje uspjeh i prestiž. Agazzi odgojiteljice više potiču usvajanje zajedništva u odnosima te normi i vrijednosti od odgojiteljica humanističkog vrtića, koje više potiču pripremu za formalno obrazovanje te razvoj motoričkih i senzornih sposobnosti.

The aim of this study was to compare children's social behavior, parenting values and early child care teacher's socialization goals in Agazzi and humanistic kindergartens. The study included 106 parents and 18 teachers. PROS/AG scale was used to assess the behavior of 106 children, aged 3 to 7. Parenting Values Scale (PVS) and Professional socialization goals, preferred teaching and motivation methods questionnaire were also used. Parents assessed older children as more prosocial than younger children, but no differences were found regarding children's gender and kindergarten they attended. Teachers also assessed older children as more prosocial as well as the children from Agazzi kindergarten, but there were no differences regarding children's gender. Parents assess boys as more agressive than girls, as well as younger children, but there were no differences regarding kindergarten. Teachers see younger children as more agressive as well as children from humanistic kindergarten, but no differences regarding the children's age were found. Parents from both kindergartens value traditional values and conformism the most, then education, independence and happiness, and at least success and prestige. Agazzi teachers focus on relational union and norms and values more than humanistic teachers, which in turn focus on preparation for formal education and the development of motor and sensory skills more.

document thumbnail

From the same authors

On the same subjects

Within the same disciplines

Export in