Sept minutes de vérité : l'intervention du député Trương Trọng Nghĩa

Metadatas

Author
Date

April 4, 2016

Language
Identifier
Organization

OpenEditionCite this document

indomemoires, « Sept minutes de vérité : l'intervention du député Trương Trọng Nghĩa », Mémoires d'Indochine, ID : 10670/1.242nm0


Metrics


Share / Export

Abstract 0

[ndlr] Intervention remarquée de l'avocat Trương Trọng Nghĩa, député de l'Assemblée nationale de la RSVN en séance le 1er avril 2016. Extraits. “Tại sao hiện nay các cán bộ dù đương chức hay về hưu cũng đều tim cách lo cho con cái định cư tại nước ngoài? ” “Không phải vì nghèo, vì tiền mà vì cảm thấy không vui, không an toàn về pháp lý, các quyền tự do dân chủ không bảo đảm đầy đủ và lo sợ ở đất nước bị lệ thuộc, điều này ai cũng thấy, cũng biết” “Thứ năm, lấy lợi ích quốc gia dân tộc, lợi í...

From the same authors

On the same subjects

Similar documents