62. Fujiwara no Kamatari → Nakatomi no Kamatari

Metadatas

Date

1980

type
Language
Identifier
Organization

MESR


Cite this document

Seiichi Iwao et al., « 62. Fujiwara no Kamatari → Nakatomi no Kamatari », Dictionnaire historique du Japon, ID : 10670/1.tw48w7


Metrics


Share / Export

Abstract 0

Iwao Seiichi, Sakamato Tarō, Hōgetsu Keigo, Yoshikawa Itsuji, Akiyama Terukazu, Iyanaga Shōkichi, Matsubara Hideichi, Kanazawa Shizue. 62. Fujiwara no Kamatari → Nakatomi no Kamatari. In: Dictionnaire historique du Japon, volume 5, 1980. Lettre F. p. 49.

From the same authors