370

Abstract 0

■ I 970 Codicis Lib. VIII. Tit. XLIX. iii'ib"« natura ebgrlbfcit? Et ideo fancimus, etfi habeat hujusmodi filius jura intégra \ naturx, attamenfi inteftatus pater [exrraneus] adoptivus decelferit, habere eum etiam fui heredis jus ad ejus tantummodo fucceflionem: utnon etiam légitima jura ad familiam extranei patris adoptivi habeat, nec ipfa ad eum communionem aliquam habear, fed quafi exrraneus ira ad illam familiam inveniatur. f. 2. Sin autem per emancipationem jura adoptiva fuerint diffoluta, tuiic nullus ei penitus regreflus ad adoptivum extraneum parrem, etfi niorimur inreftatus « , relinquatur : fed maneat tantummodo patrem naturalem cognofcens, tanquam non fuiffet ab initio in adoptionem translates. J. j. Qux autem ciç, aliis adoptivis diximus, hxc fancimus etiam de his, qui ex Sabiniano lenatusconfulto » ex tribus i maribus fuerant ab extraneo adoptari, nulla penirus differentia inter alios adoptivos, 6c eos intro- dticenda. §. 4. Qiix in filio diximus in adoptioneni.a parre daro, hxc 8c in filia 4, & in nepote, [Sc] nepte, 8c deinceps perfonis utriusque fexus in facris patris conltiruris extendimus: fi tamen tempore mortis avi fui parentes eos, vel ea» non an recédant : li enim patres eos antecedant : ( ubi nec imponi- tvtrneceflitas avo aliquid nepoti, vel nepti relinqueite) maneant omnia jura adoptiva [ ei ] intacta. Hxc enim omnis fanctio de filio Ik filia, de nepote, 6c nepte, deinceps perfonis in facris conftitutis introductaeft, ubi dubirabatur, quid ftatuendum effet, quali duobus patribus ei, uno ex natura, tk altero ex lege, impofitis. §. j. Ubi autem homo fui juifis conftitutus per arrogationem -, ex Augufta liberalitate fefe dederitin adoptionem, tunc omnia jura patris adoprivi habear intacta. Cum enim nullum inter patres inducteur di- ferimen, fit fuus heres adoptivus patri arrogatori, ° relritica- ! tione, vel apud eundem judicem, vel apud alium quemlibet prupofïco paren- ] turn, fuam etiam voluntatem confonare -*1 vel ante preces obtetas, & facros i apices promulgates, vel poftea depofuerunt, nili infantes i1 fint, qui & fine : confenfu etiam hoc modo fui juris cmciuntur. Dat. 2. Kalend. Aug, Confiantinop. PROBO, & AVIENO Jun. CONSS. JOJ. Vana obfervatione fublata^ émancipai fanes poffunt fieri coram judicibus compeientibtts9 & emancipatis potefi etiam donari : & per emancipationem non foivmlur jura agyiationu» Bald. 6. Imp. justinianus A. Joanni PP. CUm infpeximus in emancipationibus vanam objervationem cuftodiri, é" -Mb* ditiones *•* in libéras perfonas figurât as J 4 & circumdutHonts M intxtrkabi- les onationes fiebant a patre filio emancipato, ut vitam fuam tollerer, id eft, ut fe aleret. /. ult. J. mi. i. alt. C. Thetd. de xevocand. donat, I. 8. J. de bon. jpr*ft. Nov.Leon. 25. 17 Scriptura in emancipationibus extgitur, nt hie.t.^.J.etfd.v.Ga\ic\. Onciacumi.-f â4.qiod remitterevideturWo-u.Zfjiw.ic.Jur & in adoptione. l.ult.5".tit.prox. in muptiis fenatocum. iYo*i/.74.c.4,uinuituo emenda; militiae, Ncv.yj.c.4.111 pra;rogativa hypothe- c*a)poïtulanda.2v"axi. \\^.c.i.verf. Neque eed.in arbitraria probatione./. 4.$. 5.?. de rcceptisarbi- itii, conteltatione non numeratae pecunia. L^.^.^fnpt.de non num.pecttn.Novell. 100.ci, his adde quae fcripfi ad /. 17. ft*pr. de paft. 10 Ex Novell. Leon.25.in fin. nudo con- fcnui perncitur adoptio, veluti fi pater patiatur alium fiiorfim vivere resque Xiias gerere: •quamvis nondunv ad a;tatecn nuptiis, vel matrimonio aptam pervenerit : hujus confiitutionis memmit Harmcn. 1. tit. 17. In Gallia, filii per matrimonium emancipantur, aut aetate 25, annor. Boer, decif. 197. negotiatione a patre feparata, dignttatc , furore patris,aut ejusdem conteliaticKie fimplici apad judicem.ee ita fci modis folvuntur apud Gallos liberi patnapotc- ttate. v. Pap. ^.Not. 10. tit. de% lettres incidentes en civil. iy De quo rid.l.H.'t.'j, eod. ZO Id eft, mo-tc. pr. Inßit. quib. mod. \ui patt, tn pn*. deportatione. *5- I. *. tit. 21 Invtus jufta de caufà emaneipari poteft. 22 Inviti parentes nen coguntur eman- apare libftfOS. /. ~ii.ff.de adopt./.9,2. jf.de tvtd.^f dem. l.ult.ff.ft quis afar. man. l.fen. ff. -mUc ltbeii.%. ult. Inft. tjutb. mod. jus patr. Cicero Cluentio. excipe cafilil), I- 6. j". de ffetlat. t'*k*\\. W.4Q./-. uS.de qfcivtii.tiliki & hoc, ü julU ci-uant-ipKUunisfubiiî cauf*. Bare in L quidam cum filium \\i.ff.de verb.obligat, poteft & invitus fiiius emanripari malosobmo- res, ut ne deinceps ejus nomine pater teneatur, quod plerunque ftatuto fieri poflet. vitfe Sorin. reg. 138. 23 Vid./. \.fmr.unde vi. 24 /. w.X.de legit.heredib. dixiad t. iS.fupr.de collât. iÇ Emancipatus referipto principis, refervaro jure legitimarum hereditatum , vocatur sd legitimam hereditatem patris cum fratribus in familia retentis, hoc genus emancipationis ex imperialt r eft rip to appellatur in $. 6. înfttt. quib. mtd. jus fat. adde Roland, a Vall. 1. confil. »..?«. 4. 26 Emancipatio non apud quemeunque judicem ei- pediri poteft. 27 Intimare. vid. Li. fupr. eodem. 28 Fer procuratorem eman cipatio non poteft fieri, ut hu , ut & adoptio & adrogario. /. neque abfens 24. /. ptft mtrtm 2ç, ff.de adopt, impetratio venia aetatis. /. omnes, s". de his, qut veniam tttatts imjttrarunt, id eft, manumiflio./.ne-: multerem 3. f, de »jÄ«.Ti»^compaternitas, ur loquitur, l'piritualis, Barr.

On the same subjects

Similar documents