0056

Abstract 0

li 12 PkcitorumCuriae Liberi. lam, non vnam omnium conferendorum facerdotiorum cffe legem, fed Pontificis max. eiufque Legati officinx diplomaticx propriam. Deinde eatam non effe gratioforum, vel.fi mauis.expcdan- tium huiufmodi caufa fadam, vt in ea mentio eorum nullaprorfus habeatur: verum tranflatitiorum.hoc eft.ordinariorum collatorum gratia,K«'r».«(fi Deo placet)o*w.«*flx«$ TreAtm'.-^W. -Wxs-.vtneiis nimium incommodaretur,8_ fummus ipfe Pontifex ad fe aditum, alioqui facilem fatis.omnino non intercluderet. x I. Regui*,.De h v i v s argumenti.quod ftatim didurifumus.litibus iudicandis, .nS.og"° vfque dum aliud coftitueretur.fic in prxteritum itide.in pofterumq; tio.qoatenus profpedum effe placuit. Ampliffimi quippe ordinis memorix man- .ecepn. dari.fi diplomatics regulx.De Verifimili notitia.Potifexmax.eiufve Lega-us, quid derogaffet: ipfum ordine derogationis rationem non habiturum, prxterqua fi quis apud eorum alteru, cuiufpiam gratia, beneficium fuum mandaffet eiurari.5. eiuratione collatio effet infe- quuta.cum claufula, Etiam fiper obitu, adieda huiufmodi deroga- tione: idque tot dierum interiedu, non quidem a madatoris morte, fi ea contigiffet, verum a nuntii dimiffione ad collatione numeran- dorum.vt verifimile fieret.madatoris voluntatem ad Pontificem vel verifimilis Legatum.finc dolo malo,fuiffe perlatam: quod tempus definiri non puv'udi.-n" placuit, fed iudicantium arbitrio effe relinquendum. Receptum ta- tiumarbimo men eos qU j derogationis prxfidio.anno folido beneficium vfurpaf- fent.fi nihil aliud aduerfaretur.interdido retinendx poffeffionis fore tutos.x i i.Cal. Decemb. m. cc cc. x ci n. Confukum fane, vtec- clefiafticae hierarchix ratio iandudum conturbata ferebat, xquabile actemperatum.Nam fiad germanos canones, cum antiquitatisautoritate colendos.tum religionis fanditate verendos.rem exegiffent: dubio procul non derogationi modo, verum ipfi etiam regulx, erat vfus omnino abrogandus. Ilia enim,quanquam(vtdiximus)tempc- rata,quoddam in beneficiis femper execratx fucceflionis genus indu cit:hxc,tametfi ambitioni modum aliquem adhibes, imo vero vtraque .fuam Antiftitibus, facerdotiorum aliorumque minifteriorum difpenfandorum prouinciam non permittit. Sed rebus poft aliquot fecula fic comparatis.vt no nifi fenfim ad redx rationis gnomonem reduci poffent: quid aliud quam regulx fauendum exiftimaffes. Re-

On the same subjects

Similar documents

Within the same disciplines