308

Metadatas

Language
Identifier
License

domaine public


Cite this document

« 308 », SCD Univ. Strasb. : sciences juridiques, ID : 10670/1.x2cyda


Metrics


Share / Export

Abstract 0

■; -'.:',-_'-.'."-■.- ■■ 308 Codicis Lib. VII. Tit. XI. XII. quern manumifit, nondum » ad te tranftulerat : fruftra petis, ut dene- gata, libertate ejus, quern manumiffum dicis, poffefiio tibi tradatur. Kon venditione hereditatis, fed traditione rerum transfertur dominium. Salic, if Bald. 3. Idem A. Pompejo. QUi tibi hereditatem vendidir, antequam * res hereditarias tradereti, dominus earum perfeveravit : & ideo 4 manumittendo libertatem fer- •vo hereditario prceflitit. PP. 6. Kalend. Auguft. agricoi a, 6c clem. CONSS. 231. Tenais fervum precarioy non manumittit. Salic. 4. Impp. vaL eh. ek Gallien. AA. Zoilo. Cl non proprietatemdonaveras, fed miniflerium s ancillce dederas : liber- '-'tatem mancipio dando, ea quae precarium ufum habebar, dominio tuo nihil 6 praejudicavit. Nemo enim alienum fervum, quamvis ut proprium manumittat, ad libertatem perduccre poteft. J. Impp. DIOCLETIANUS, & MAXIMIANUS AA. Si CC. Marcellince. Cl tradita funt ex donatione 7 mancipia , jus manumittendi donatrix non '■'habuit. Filius, qui per fie non potefi manumittere, nec patri potefi confentire. Salic. 6. Iidem AA.& CC.Milio, & aliis. Cl pater fervum veftrum 8 licet vobis minoribus viginti 9 annis confenti- "•'enribus manumifit : ei libertatem pra»ftare non potuit. dUbertas prafiita firvo alieno cum judicis, vel principis decreto non flrajudicat domino vero. Salic. 7. Imp. constantinus A. ad Baffum PP. Cl r" a non dominis libertas detur mancipio alieno : fiquidem ab his judi- ■^cibusimpetrabitur, quibus dandi " jus eft: fine ulla trepidatione pœnce facilis diffolutio eft. Si veto jubentibus nobis, quicquam lege U actum effe doceatur, &non dominus, ut alienum maneipium manumitteretur, petiffe [probetur: ]tunc eodem, qui in confpectu M noftro libertatem monftrabi- tur[ a non domino ] confecutus, ei protinus, ad cujus proprietatem pertinet, reftituto : is, qui maneipium alienum fallende *'* Principis confeientiam manumifit, mancipia duo cogatur domino ejus dare, ejusdem fexus, setatis, atque artis, [eujusj conftiterit effe*manumiffum, Se alia tria [fifco J eadem ratione fimilia. Quse muleta non femper imponitur, fed potius conquiefcit,fi forte manumiffusinferentem fibi qua»ftionem ftatus, objefta légitima prsefcri- ptione ?l potuerit excludere: cum fibi amiffi mancipii damna debeat impu- tare[is, J qui in perniciemfuam gefta taciturnitate -f firmavit. PP. Id. Jul. CONSTANTINO A. 5. & LICINIO CC. CONSS. 31 3. TIT.. XL Q.UI MANUMITTERE NON ~r POSSUNT, ET NE IN FRAUDEM lS CREDITORUM MANUMITTATUR. Creditor intelligitur etiam, cui ex ultima voluntate ad libertatem praflandam debetur. Salic I. Imp. alexand. A. Antiocho. CErtum '9 jus eft, non alias directas libertates per legem jEliam Senti- am xo, qua: funt in fraudem creditorum manumilforum [ data» ] revocari ll , nifi if confilium ** fraudis, hoceft animus manumittentis, if even- tus damni fuum rtcipere volent ium fequatur. J Inrer *! creditores autem etiam eos numerandos effe, quibus fideicommiffum debetur, olim pla- «uit. PP. j. Id.Novemb. m ax i m o, & /eli ano conss. 224. Servus etiam per interpofitam perfönam fervum peculiarem non manumittit, Salic. 2. Idem A Nataliano. SErvos meos , nec per interpoliram »4 perfönam ad libertatem cere homines peculii fui ■*. poffe> K> henditur. perdu mandatis [PrincipumJ compre- vos a Ie emptos domini manüato, antequam eos mandatori tradiderit, potefi manumittere. 1 I. X..J.eoi.vid.1.8.fupr.de all.empt. 1 Vid. /. I.fupr. eed. I. il.fupr.de all. empt. l.l. j. de mayicip.tr colon. 3 Non venditione, fed traditione dominium transferrer. l.io. fupr.de pact. 4 /. 18. ff.dt mammi. q Id eft, ufum precarium. T. eod. folve, fructuarius inutiliter fervum manumittit. /. 9. fupr. de ufufmll. tk e contta. 6 l.q. ff. pro donat. 7 Et quidem caftrenfia. 8 Hic ratio dubitandi fumirar ex lege /Elia Sentia. vid. 48. Edog. 1. 1,16. 9 Lun.c.Th. 10 Manumiflio- nem apud judicem fa&am a non domino revocare verus dominus potefi : nulla pcena mul- tando co qui manumifit, oor hie in princ. Qaid ft apud Principem quis alienum fervum nia- numifir.* fervum ita manumiffum verus dominus in fèrvirurcni poreit rctrahere : fed öc qui ira manumifir, vero domino duo alia mancipia praeftare cogitur, aetate, fexu , indole atque arte fimilia : coque amplius fifco tria , eadem ratione fimilia , Syn. Bafil.48. tit. iq. 0.7. 11 Vid.Lult.fupr.de manumtff.vindifi. 12 Hinc legis actio. M Principis con- fpectus delictum auger./. iû. 5.6. ff. de pcenis. 14 Decretum obreptitium non valet. if Obreptitia manumiffio pratferibi poreit. 16 Redimendi jus praefcribi polfe hinc colligunt. vid.Rolandum a Valle 1.Confil.21. num.8. 17 Dixi ad 40. D. 9. I. Infiit.6. 18 i- x. Infiit.quitus tx cauf. manumit. 19 Libertates in fraudem creditorum dara» revocanmr. Syn. Bafil. 48. tit. 26. ex tit 7.0.34. 20 Vid Cujac.S.obf.iq. 21 Ipfojure. 22 1.1\. ff. qui tr a quii. manumiff. 23 I.17.verfic,ex amni, ff.qni tr a quib.manumiff. 14 Pura imaginariuni emptorem, I.ix,.ff.de jure patr. 25 i. e. Vicarios fuos, 26 Cjjuamv s eorum quafi domini fint. /. 17. ff. de peculio. vidcbatur eriam hoc quafi prtecipuum concedi fervis principum, ut dc peculio mo teftarentur. Iislem l.co Nov. 38. dedit tcitanienri factionem. 27 Idein D. Adriano pia-uir : Namque is ruganre populo, ut quendam koiexn^\ùrvv manumttteret, per tabulam refpondit, a fe id peti non debere , ut alienum fervum liberarer, vel ut dominum cogérer manumirrcre: idque Dio fcribit in A.lriano. fed hujus ica defiriicnda* rei primus au eior D. JMircus extitit. Suetonius m Tibcrio cap. 47. referr. Accium coacium fuifle in fpe- ctaculo comcedum manumirtere. vid. Pctrum Fabr. apud Cujac. 2. obferv. 11. 28 Puta tuagiltrarus qui popu!o i.liquod munus edir. 29 Acclamatione, feil, populi. /. 17. ff. qnitra qutbits. cui forre fervus actor fabula* placuerar.Eandem legem Atticis fuiffe referr ^Efchines contra Ctefiphontem : p'r, o'.uvr'v o\mK,n^..fuv iv too tnHerim. 30 Fabula: feil, hiltrionem. 31 Hodie manumittere ea ieiate quis poteit .qua teltamentum facere. 3. Idem A. Juftinx. Divo Marco »7 auitore amplilïïmus ordo cenfuit,nequis it in fpeilaittlo, >* quod tdatur, aclorem 1° fuum, alienumve fervum manumitttrtt." if ft faiium effet, pro infello haberetur. Minor annis viginti non poteft tradere fervum ad manumitttndum. Salic. 4. Idem A. Eeliciflimo. Cl minor I1 annis viginti ad libertatem prceftandam homines l* tradidifli ii: '"'fenatusconfuito 14, quodgeftum eft, irritum conflituitur. In authent. ut fponf. larg. §. & hoc quoque col. 9. tit. 2. Novell. 119. cap.2. CR/1 hodie ex i> quo t eft ari poffunt, if libertates poffunt relinquere, anxiqita lege •^ceffante. In fraudem fifci non poteft libertas praftari : nec diciturfraudari, ubi pretium fuit folutum redemptorimanumittenti Salic. 5. Idem A Prifco. Cl in fraudem eorum, qua» fifco debebantur, probari poteft libertas data, non '-'valet. Sed fi ic pecuniam is, quern patrem tuum appellas emptori 17 dedit, & ab eo redemptus i*, ad libertatem perductus eft: nihil videtur bonis de- fuiffe ejus, qui fifci debitor dicitur. Solus tutor non praftat libertatem a pupillo debitam, Salic. 6. Impp. dioclet. & maxim. AA. cc CC. Olympio. NEc 19 fideicommiffariam libertatem a pupilla fua fervis debitam tutorem poffe praeftare, certi juris eft. Unde fi hos, quos tu rogata fuetas manumittere tempore certo cetatis nice, ad libertatem non petduxifli, fed tutor manumifit, remanferunt in fervitute 40, In fideicommiffariis libertatibus fraus cenfideratur ex evenlu tantum. Salic. 7. Iidem AA. & CC. Zotico. Cl debitor ex adminiftratione curse dominus tuus non folvendo conftitutus, ■'fideicommiffariam tibi reliquit libertatem : cum in 41 fideicommiffariis libertatibus eventum infpici tantum obtinuerit, nihil ejus voluntas tibi prodeffe poteft. T I T. XII. QJJI 4» NON POSSUNT AD LIBERTATEM PERVENIRE. Prohibitus inpcenam a teftatore manumitti,non poteft etiam per emptorem ad libor- tatemperduti. Salic. 1. Imp. severus 4i, Se an to ninus -AA. Torquato. CUm D. Claudius 44 pater meus conftituerit, a Prafidibus Provinciarum, vel qui coè'rcendorum malcficiorum poteftatem habent, in perpétua 4. vincula damnatos ad libertatem perduci non poffe : hi, qui intra tempora poena* liberi, 6e heredes effe juffi funr, aut legatum, fideicoin- miffumve acceperunt: neque libertatem adipifci, neque quicquam.eorum, qua» his data flint, capere poffunt. Quod fi pcena» tempus compleverint: jam omni vinculo exoluti, & quafi ad priftinam, vel fimplicem fervitutis conditionem redacti, & libertatem, Sefi qua teftamentis dominorum ♦' illo tempore defunctorum acceperunt, fine ulla quseftione poena» pneterita» confe- quantur. 47. * Prohibitus in pcenam a teftatore manumitti,non poteft etiam per tmptorm ai libertatem perduci. Salic. 2. Impp. valerianus cc gal lien u's, A A. Theodora. ÎS quidem, qui [ in ]teftameuto 48 vetitus efl manumitti, ad libertatem non poteft pervenire : fed in propofito intereft utrumne eos, quos cum filio edu- catos effe teftator expreffit, propter familiäre minifterium, & ufum filiorum neceffarium, & venire, 6e manumitti vetuerit, an quafi malemeritis pcenam irrogaverir. Nam priore cafu morte ejus, cui confulebatur, obfequii neceflitate finita, libertas poteft pervenire : pofteriore [autem cafu] id, quod pœna» caufa in fervos ftatutum eft, neceffe eft vires fuas obtinere : quando di- vis parentibus meis placuerit hujusmodi teftamentorum leges perpetuamfer- Novell. 119.cap.i. & ita hrec lex & /. 102. ff. de leg. 1. abrogantur. 32 Ideft,fervo 33 Alceri feil, idque venditionis imaginante caufa, ur emptor eos poftea manumitteret. hoc. iraque innuir, minorem per interpofiras perfonas Hianuinirtere non poffe. 1.4. ff.ie ferns exportandis. 34 Sine confilio, Raevardus. 3e Q*aa tetarequis manumittere poffie. 36 Cafus eit diverfus a fuperiore. Sunt hate diverfa : Servum jam fuum in fraudem Hfâ ma- numirrere: & fervum ea lege emere, ut eum mox manumittas. Prius non licet, m bit,licet polterius. /. 45. i 3 .ff.ie jure fifci. 37 Venditori, tûj rroiru. ica legunt Gratci, tefte Cujacio hit ir in I. 83. ff. de verb, fign, fic fentio, in hac leige mutari nihil etiam poffe, at hoe velle videatur imperator : licere fifci debitori emere maneipium, ur manumittat, l.qc.s, x.ff. dc jure fifci. Alias inrerprerationes vide apud Accurf ScCaj. hie. 38 Id eft, emptus 39 Fruttra libertas a tutore fervo pupilli fui datur, licet fervo ea debetur. /. 13. ff.de manum. ut hanc parriculam referas ad vocem debitam , J. eod. quafi dicar, neque debitam, alioquin ineptum clt dici, neque fideicommifTariam , neque directam libertatem a tutore przftari, directa namque liberras non a tutore, fed a defuncto pratltarur. 40 Quid fi voiuntste pupilli manumifit? Cujac. 14. «bferv. xx. purat rette manumilTum. Nam li fervum patris, eonfentiente parre, filius poreft manumittere. I.16.I.21. ff. ie manun:iffionibus.l.4.l.ii.ff. de manumiff.vinditl. Cur non de fervum pupilli ruror manumirret eonfentiente pupillo*' Eft enim tutor domini loco : tutor ëc pupillus unus, pater & filius, unus: t% ambo qn-fi unus. Nec alia etiam ratione curaror furiofi fervum ejus manumittere non poteft, quam qaod nullus fit furiofi confenfus. vide retiqua apud eundem. 41 In fideicommiiTariis libertatibus fraus confideratur ex eventu tantum , ot ita lex .Elia Sentia locum in fideicommiiTariis libcr- tatibus non habet, led in directs rantum. 42 In perperua vincula damnati. /. 1. J. toi. teftamento prohibiti manumitti. /. z.J.tei. 43 Antoninus tr Veins A A. vel ira legenn'um ell:, Antoninus A. Or ha*c fententia P&plnano tribuirur in f. Trams impiratorts. 33. ff. de pcenis. 44 Legendum eit Pius, alias Clau dius centum annis fenior, non fuerit horum imperatorum pater. 4* Damnati in per pétua vincula manumitti non poflunt, aliud ergo fuerit fi in temporaria vincula damnari, 46 Damnatus in temporaria vincula, non eft fervus pœna», fed manet in poteftate dominio- que ejus, cujus fuit, antequam damnaretur. Quid fi in perpétua f idem dicendum in /. S. in fin. ff. dc pcenis. 47 Dat. 16. Kal. Jul. ipfis Antonino ir.Vere AA. Cenfttliliis : Cu jacius hie. 48 Pcena» caufa manumitti a teftatore vetitus, nullo modo poteit manu mitti: 1.4i-9.ff.de manumiff.fult.fnpr.de rilus aliinis: his adde oï cum quis ita vernit ne manumitteietur. jupr.fi tmantip. ita fuir. vitutem liÜo.,l,oI^0b,..

Similar documents