The treatment of irregular migrants during COVID-19: A comparative analysis of Italian and Portuguese responses Stosunek do nieregularnych imigrantów w czasie pandemii COVID-19. Analiza porównawcza podejść włoskiego i portugalskiego En-us Pl-pl

Metadatas

Date

November 18, 2020

type
Language
Identifier
License

Copyright (c) 2020 Salvatore FP Barillà,Alberto Pellicanò


Keywords

migration Italy Portugal COVID-19 integration law migracja Włochy Portugalia COVID-19 integracja prawo

Cite this document

Salvatore FP Barillà et al., « The treatment of irregular migrants during COVID-19: A comparative analysis of Italian and Portuguese responses », Public Policy Studies (Studia z Polityki Publicznej), ID : 10.33119/KSzPP/2020.4.7


Metrics


Share / Export

Abstract En-us Pl-pl

The aim of the article is to compare two emergency migration legislation adopted in Italy and Portugal. The article attempts to prove the link between integration and law, analyzing the different approaches of Italy and Portugal to the policy problem during the COVID-19 pandemic. As two of the Southern EU Member States with different views on immigration policies, Italy and Portugal represent an interesting case study to investigate. The article benefits from an interdisciplinary approach, addressing the issue, combining both the legal and political literature. Ultimately, the article tries to assess if the current measures are in line with the regularization policies that have been adopted in the past decade. The main finding is that both states tend to pass emergency legislation favoring migrants and granting them equal access to healthcare during the COVID-19 pandemic, assessing the link between law and integration. Further empirical research is desirable.

Celem artykułu jest porównanie nadzwyczajnego prawa imigracyjnego przyjętego we Włoszech i Portugalii. W artykule podjęto próbę wskazania zależności między integracją a prawem, opierając się na analizie włoskiego i portugalskiego podejścia do polityki imigracyjnej w czasie pandemii COVID-19. Włochy i Portugalia, dwa południowe państwa członkowskie UE o różnych podejściach do polityki imigracyjnej, stanowią ciekawy problem badawczy. Zastosowano interdyscyplinarne podejście badawcze, które umożliwia wypełnienie celu postawionego przez autorów na podstawie literatury prawnej i politologicznej. W artykule podjęto także próbę oceny, czy obecnie stosowane środki wpisują się w politykę regularyzacji, wdrażaną od dekady. Oceniając powiązania między prawem a integracją, uznano, że w obu państwach zostały przyjęte nadzwyczajne regulacje sprzyjające imigrantom i gwarantujące im równy dostęp do opieki zdrowotnej w czasie pandemii. Wskazane jest prowadzenie dalszych badań empirycznych.

From the same authors

Similar documents